A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẬP HUẤN TRANG TTĐT NGÀNH GD&ĐT NĂM 2021

Gi
i thi
u c
ng thông tin đi
n t
-
C
ng thông tin đi
n t
(Portal
)
là đi
m truy c
p t
p trung và duy nh
t, tích h
p các kênh
thông tin, các d
ch
v
ng d
ng, phân ph
i t
i ngư
i s
d
ng thông qua m
t phương
th
c th
ng nh
t và đơn gi
n trên n
n t
ng Web.
-
M
t s
tính năng ưu vi
t c
a h
th
ng:
Giao di
n thân thi
n, tùy bi
ế
n
hi
n th
v
i nhi
u thi
ế
t b
. Dù trên máy tính hay đi
n
tho
i, ngư
i dùng
có th
xem thông tin m
t cách d
dàng
.
Trang qu
n tr
d
s
d
ng, đáp
ng m
i yêu c
u c
a m
t website đăng thông tin như
qu
n tr
n
i dung bài vi
ế
t, ngư
i dùng có th
ch
đ
ng c
u hình danh m
c, chuyên
m
c; tùy bi
ế
n thay đ
i các thành ph
n giao di
n tùy theo ý c
a mình
n
gay t
i trang
ch
.
C
ng thông tin đi
n t
h
tr
t
i đa cho vi
c b
o m
t
thông tin và an toàn thông tin.
Phân quy
n rõ ràng, linh ho
t.
Ví d
:
o
Nhi
u ngư
i có th
vi
ế
t bài đăng lê
n website, nhưng ch
có th
m
t ngư
i
duy
t bài đư
c.
o
Gi
i h
n đ
i tư
ng xem nh
ng chuyên m
c, tin t
c mà trư
ng không mu
n
công khai. Ai có tài kho
n thì m
i có th
truy c
p vào và xem đư
c.
1.2
Các thành ph
n chính c
a h
th
ng
Module qu
n lý giao di
n
:
Q
u
n lý
giao di
n
thông minh,
tùy bi
ế
n giao di
n theo ý mu
n
c
a ngư
i s
d
ng.
Module qu
n lý n
i dung bài vi
ế
t
:
Quy
đ
nh ch
t ch
t
ng đ
i tư
ng đư
c c
p nh
t tin
bài vào các chuyên m
c khác nhau. H
tr
t
i đa vi
c l
c, biên t
p và ki
m duy
t n
i dung
bài
vi
ế
t.
Module qu
n lý hình
nh, video
:
D
dàng đăng t
i, qu
n lý và biên t
p các tài li
u đa
phương ti
n theo t
ng ch
đ
, chuyên m
c khác nhau.
Module qu
n lý văn b
n, tài li
u
:
D
dàng thao tác v
i các tài li
u ph
c v
công vi
c.
Cùng v
i m
t h
th
ng ph
ân quy
n ch
t ch
, s
đ
m b
o ngu
n tài li
u luôn đư
c c
p nh
t
và b
o m
t
m
c cao nh
t.
Module di
n đàn th
o lu
n, h
i đáp
:
T
o ra m
t môi trư
ng cho phép ngư
i s
d
ng d
dàng trao đ
i và tương tác v
i nhau, giúp tăng kh
năng và hi
u qu
x
lý công vi
c.
1.3
Thông tin h
tr
s
n ph
m
B
n tài hi
u hư
ng d
n s
d
ng này đư
c c
p nh
t vào tháng
5
/2
021
. Trong quá trình s
d
ng,
Viettel
luôn luôn b
sung và c
p nh
t
các tính năng c
a
h
th
ng đ
đ
m b
o h
th
ng ho
t
đ
ng ngày càng
n đ
nh và thân thi
n hơn v
i ngư
i dùng. Do v
y, m
i thông tin
, tài li
u v
s
n ph
m
c
ng thông tin đi
n t
, vui lòng truy c
p website:
http://edu.viettel.vn
đ
đư
c c
p
nh
t nh
ng thông tin m
i nh
t.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội